Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

PROGIMNAZIJOS TARYBA

Mokyklos taryba

Mokytojos:
1. Ilona Piekienė - pirmininkė
2. Sandra Strazdienė
3. Robertina Januškevičienė – sekretorė

Tėvai:

1. Rita Adomaitienė
2. Inga Semionova
3. Regina Glinskienė

Mokiniai:

1. Gintarė Andrijauskaitė
2. Kamilė Vitkauskaitė
3. Justė Norkutė

Progimnazijos tarybos nuostatai

Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems progimnazijos interesams.

 1. Progimnazijos taryba dirba vadovaudamasi savo veiklos nuostatais, kuriuos tvirtina progimnazijos direktorius.
 2. Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6-7 klasių mokinius – mokinių taryba.
 3. Tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
 4. Posėdžius organizuoja tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
 5. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 6. Mokiniai Tarybos darbe nedalyvauja svarstant mokytojų darbo klausimus.
 7. Į posėdžius gali būti kviečiami Progimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 8. Progimnazijos tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti nutarimai privalomi visai progimnazijos bendruomenei.
 9. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.
 10. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems progimnazijos bendruomenės nariams.

Progimnazijos  tarybos veikla

 1. Teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 2. Pritaria progimnazijos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos  direktoriaus.
 3. Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo.
 4. Išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo.
 5. Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl neformaliojo švietimo veiklos organizavimo.
 6. Tvirtina vadovėlių užsakymo sąrašą, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą.
 7. Dalyvauja svarstant paramos lėšų paskirstymo klausimus, prižiūri progimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą.
 8. Teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, progimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo.
 9. Svarsto progimnazijos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui.
 10. Inicijuoja šeimos ir progimnazijos bendradarbiavimą.
 11. Sprendžia moksleivių šalinimo iš progimnazijos klausimus (mokytojų tarybos teikimu).
 12. Deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai progimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant  progimnazijos direktorių, jo pavaduotojus.
 13. Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)