Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

          Informacija apie Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainių aprašu.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. spalio 13 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2017 m. III ketvirtis 
1 Auklėtojos padėjėja 1,13 442,40
2 Bibliotekininkas 1,25 640,03
3 Darbininkas 2,50 380,00
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 1211,82
5 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 568,07
6 Direktorius 1,00 1421,93
7 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1,00 413,29
8 Kiemsargis 2,00 380,00
9 Kompiuterių operatorius 1,00 421,35
10 Logopedas 1,00 649,89
11 Mokytojas 7,00 540,87
12 Mokytojas metodininkas 23,00 838,22
13 Priešmokyklinės grupės auklėtoja 0,60 583,35
14 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,00 567,28
15 Psichologas 1,00 669,47
16 Raštinės vedėjas 1,00 492,52
17 Rūbininkas-budėtojas 2,00 380,00
18 Socialinis pedagogas 1,00 760,82
19 Specialistas 1,00 411,08
20 Specialus pedagogas 0,75 689,58
21 Valytojas 7,75 380,00
22 Vyresnysis mokytojas 22,00 629,94 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)