Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

          Informacija apie Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainių aprašu.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. sausio 15 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eur 2020 m. IV ketvirtis
1 Auklėtojos padėjėja 1,13 795,52
2 Bibliotekininkas 1,25 881,76
3 Darbininkas 3,00 607,00
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 1773,49
5 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1404,48
6 Direktorius 1,00 2180,64
7 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1,00 842,92
8 Kiemsargis 2,00 607,00
9 IKT specialistas 1,50 1134,88
10 Logopedas 1,00 1141,65
11 Mokytojas 8,67 1120,97
12 Mokytojas metodininkas 20,70 1476,75
13 Priešmokyklinės grupės auklėtoja 0,60 1082,40
14 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,00 1314,72
15 Psichologas 1,00 1442,50
16 Raštinės administratorius 1,00 1066,56
17 Rūbininkas-budėtojas 2,00 607,00
18 Socialinis pedagogas 1,00 1036,64
19 Specialistas 1,00 1056,00
20 Specialus pedagogas 1,00 1245,20
21 Valytojas 9,50 607,00
22 Vyresnysis mokytojas 15,60 1380,70
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)