Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokyklos metodinė taryba - mokyklos metodinių grupių pirmininkų ir mokyklos administratorių ugdymui grupė, reguliariai svarstanti  ir teikianti siūlymus ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo klausimais.

METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS:

  1. kartu su mokyklos vadovais formuoja ugdymo turinio politiką, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
  2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  3. analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
  4. analizuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbos mokiniui institucijomis ir kt.
  5. kartu su mokyklos vadovais analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
  6. esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  7. teikia siūlymus mokyklos vadovams, metodiniams būreliams, Mokytojų tarybai.


KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

Pirmininkas – Regina Bertašienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė.

Pavaduotoja – Rima Lankelienė, etikos mokytoja metodininkė.


Metodinės tarybos ir metodinių grupių tvirtinimas (.pdf)

Metodinė tarybos nuostatai 2023 pdf. 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)