Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Pocienė

 Darbo laikas 

 

 

 

PIRMADIENIS

730 - 1740

ANTRADIENIS

730 - 1740

TREČIADIENIS

730 - 1740

KETVIRTADIENIS

730 - 1740

PENKTADIENIS             

730 - 1738

PIETŲ PERTRAUKA

1200 - 1230


     


Kilus klausimams galima kreiptis per el. dienyną, el. paštu smelte@sveikatosbiuras.lt arba Tel. Nr. +370 690 37370

 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną:

· renka mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui.

· Profilaktinių patikrinimų rezultatus pristato artimiausiame Įstaigos darbuotojų susirinkime;

· informuoja raštu Įstaigos vadovą ir Biuro direktorių apie nepasitikrinusius sveikatos vaikus;

· teikia informaciją Įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl mokinio sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

· vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui, mokinių tėvams;

· teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;

· epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą, bei pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui.

2. Sveikatos stiprinimą:

· kaupia ir sistemina metodinę informaciją mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;

· teikia informaciją Įstaigos bendruomenei ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo klausimais;

· teikia pagalbą (konsultacijas, informacijos paieškos, informacijos apdorojimo ir pateikimo) Įstaigos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;

· konsultuoja Įstaigos darbuotojus, mokinio tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) mokinio sveikatos stiprinimo klausimais; konsultuoja mokinių, užsikrėtusių helmintozėmis, niežais ir kitomis parazitozėmis, tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus);

· moko mokinius ir tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) vaikų higienos įgūdžių ir analizuoja jų pokytį;

· organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir darbuotojams sveikatos stiprinimo klausimais;

· organizuoja užsiėmimus mokinių tėvams, vaikų sveikatos stiprinimo temomis.

3. Sveikatos saugą:

· vertina Įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir teikia pasiūlymus Įstaigos darbuotojams bei informuoja Įstaigos vadovą;

· pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;

· konsultuoja darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą;

· informuoja Įstaigos vadovą apie nustatytas maisto gaminimo neatitiktis, teikia pasiūlymus vaikų maitinimo klausimais. Atlieka pažeidimų pašalinimo kontrolę;

· esant reikalui organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones Įstaigoje;

· įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai praneša Įstaigos vadovui ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai;

4. Kitą veiklą:

· kasmet teikia siūlymus Biuro ir Įstaigos vadovui dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;

· neskleidžia konfidencialios informacijos apie mokinių sveikatos būklę tretiesiems asmenims;

· mokslo metams rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;

· bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;

· tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;

· vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo pavestas funkcijas;

· įgyvendina Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų priemones aptarnaujamoje bendruomenėje;

· inicijuoja mokyklos bendruomenės sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos rengiant;

· atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.

Ankstyvosios intervencijos programa
Mokinių sveikatos analizė 2015-2016 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2014-2015 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2013-2014 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2012-2013 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2011-2012 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2018-2019 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2019-2020 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2020-2021m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2021-2022 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2022-2023 m.m.

 KALENDORIUS: https://www.sveikatosbiuras.lt/wp-content/uploads/2023/04/Nemokamu-veiklu-kalendorius_Geguze.pdf

 

NAUJIENLAIŠKIS: https://www.sveikatosbiuras.lt/wp-content/uploads/2023/05/Sveikatos-biuro-naujienlaiskis_Geguze.pdf


NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKLŲ(PDF)

 

 

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)