Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Specialioji pedagogė Reda Vaitkuvienė


                   Darbo laikas  327 kab.   


PIRMADIENIS1305 - 1355


ANTRADIENI805 - 945


TREČIADIENIS805 - 945


KETVIRTADIENIS1310 - 1355


PENKTADIENIS
1305 - 1355


Konsultacijų laikas 327 kab. 6-8 klasės
   PENKTADIENĮ                     1045 - 1140
Teikia specialiąją pagalbą 5 - 8 klasių mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių . Kilus klausimams galima rašyti per el.  dienyną.


Specialioji pedagogė Rita Pamedytienė             Darbo laikas 314 kab.


PIRMADIENIS 900 - 1145


ANTRADIENIS 900 - 1145


TREČIADIENIS 900 - 1145


KETVIRTADIENISNEDIRBA


PENKTADIENIS
NEDIRBA


Konsultacijų laikas 314 kab. 1-5 klasės
   PIRMADIENĮ               1400 - 1445
Kiekvieną pirmadienį 14 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Kilus klausimams galima rašyti el. paštu  ritule888@gmail.com

Specialiosios pedagogės veiklos tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.


Specialiosios pedagogės veikla:

1. Įvertina mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu aspektu, pritaiko specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui optimalias ugdymosi sąlygas (įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais).

2. Dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje.

3. Konsultuoja mokytojus (ruošia mokytojams rekomendacijas, kaip dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais), tėvus, (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis dalyvaujančius ugdymo procese.

4. Veda grupinius, pogrupinius ir individualius užsiėmimus, padeda mokiniams įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą.

5. Sudaro individualias specialiąsias mokymosi priemones.

6. Brandina mokyklos bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

7. Informuoja pedagogų tarybą ir tėvus apie darbo su mokiniais uždavinius, turinį ir rezultatus, kaupia informaciją apie kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį.

8. Dalyvauja miesto metodiniuose susirinkimuose, seminaruose, konferencijose.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)