Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Pocienė

 Darbo laikas


PIRMADIENIS
730 - 1740
ANTRADIENIS
730 - 1740
TREČIADIENIS730 - 1740
KETVIRTADIENIS
730 - 1740
PENKTADIENIS             730 - 1738
Pietų pertrauka1200 - 1230


                  


Kilus klausimams galima kreiptis per el. dienyną, el. paštu smelte@sveikatosbiuras.lt arba Tel. Nr. +370 690 37370

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:
1. Mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną:
· renka mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui.
· Profilaktinių patikrinimų rezultatus pristato artimiausiame Įstaigos darbuotojų susirinkime;
· informuoja raštu Įstaigos vadovą ir Biuro direktorių apie nepasitikrinusius sveikatos vaikus;
· teikia informaciją Įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl mokinio sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
· vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui, mokinių tėvams;
· teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
· epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą, bei pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui.
2. Sveikatos stiprinimą:
· kaupia ir sistemina metodinę informaciją mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
· teikia informaciją Įstaigos bendruomenei ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo klausimais;
· teikia pagalbą (konsultacijas, informacijos paieškos, informacijos apdorojimo ir pateikimo) Įstaigos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
· konsultuoja Įstaigos darbuotojus, mokinio tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) mokinio sveikatos stiprinimo klausimais; konsultuoja mokinių, užsikrėtusių helmintozėmis, niežais ir kitomis parazitozėmis, tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus);
· moko mokinius ir tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) vaikų higienos įgūdžių ir analizuoja jų pokytį;
· organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir darbuotojams sveikatos stiprinimo klausimais;
· organizuoja užsiėmimus mokinių tėvams, vaikų sveikatos stiprinimo temomis.
3. Sveikatos saugą:
· vertina Įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir teikia pasiūlymus Įstaigos darbuotojams bei informuoja Įstaigos vadovą;
· pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;
· konsultuoja darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą;
· informuoja Įstaigos vadovą apie nustatytas maisto gaminimo neatitiktis, teikia pasiūlymus vaikų maitinimo klausimais. Atlieka pažeidimų pašalinimo kontrolę;
· esant reikalui organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones Įstaigoje;
· įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai praneša Įstaigos vadovui ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai;
4. Kitą veiklą:
· kasmet teikia siūlymus Biuro ir Įstaigos vadovui dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;
· neskleidžia konfidencialios informacijos apie mokinių sveikatos būklę tretiesiems asmenims;
· mokslo metams rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
· bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
· tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
· vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo pavestas funkcijas;
· įgyvendina Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų priemones aptarnaujamoje bendruomenėje;
· inicijuoja mokyklos bendruomenės sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos rengiant;
· atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)